sábado, 13 de diciembre de 2008

IM NIN'ALU por OFRA HAZA en 1978IM NIN'ALU

IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROMAM 'AL KARUVIM
KOLAM BARUCHU YA'ALU
EL HAI KI HEM ELAY KISO' KARUVIM
YODU SHAME' V'YAHAL'LU
HAYET SHEHEM ROTZE W'SHOVIM
MIYOM B'RYEH NIKH'LALU
EL HAI V'VESHESH KANUFAYM SEVIVIM
'OFIM BA'AT YITDZHALDZHALU
EL HAI MAROM, EL HAI MAROM, EL HAI MAROMAM
'AL BARUCHIM KOLAM BARUCHU YA'ALU
DZHALDZHAL VA'OFEN RU'ASHYIM
M'REDIN SHAMEY V'MAK'DASHIM
MIZEYV K'VEDU LOVESHIM
V'VESHESH KANUFAYM SEVIVIM
'OFIM BA'AT YIT DZHALDZHALU
Y'ANU B'KEL SHIRIM 'AREVYIM
YACHAD BE'ETET NIDDZHALU
DZHALDZHAL VA'OFEN RU'ASHIM
MEDYIM SHAMEY V'MAK'DASHIM
MIZEYV K'VEDU LOVESHIM
EL HAI
IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROMAM 'AL KARUVIM
KOLAM BARUCHU YA'ALU
KI HEM ELAY KISO' KARUVIM
YODU SHAME' V'YAHAL'LU


YOU KNOW I LOVE YOU

LIKE NO OTHER

LIKE NO OTHER

IN MY PRAYER

TAKE ME AWAY I NEED YOUR HELP

SOMEBODY CRIES WITHIN THE HERD

OH...MY GOD I NEED YOUR HELPNo hay comentarios: